Yüreğir Belediyesi Karşıyaka mahallesinde yer alan 8 arsasını 30 Haziran’da satışa çıkarıyor…

Adana Yüreğir Belediyesi Karşıyaka(Atakent) mahallesinde yer alan 8 arsayı ihaleyle satışa çıkardı. Ticaret+konut alanlı arsaların toplam muhammen bedeli 38 milyon 834 bin 175 TL olarak belirlendi.

Arsaların ihalesi 30 Haziran 2017 günü 14:30 ile 16:15 saatleri arasında Yüreğir Beleditesi Encümen toplantı salonunda gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
c) Geçici teminat makbuzu.(Nakit)
d) İhaleye istekli adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır.
e) Ortak girişim olması halinde Ortak girişim beyannamesi.
f) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.
g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yolu ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
h) İhaleye iştirak edecek firma, birlik ve şahısların ihale ilanı ve ihale şartnamesinde istenilen belgeleri 2886 sayılı D.İ.K’ da belirtilmiş olan esaslara göre hazırlayarak hazırlanmış olan zarfları İhale günü İhale Komisyonu Başkanlığına ihale saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir.