ÖİB tarafından özelleştirilmesi kararlaştırılan Siirt ve İzmir’de iki gayrimenkul alanı için kararlar bu sabah Resmi Gazete’de yayımlandı.

Özelleştirme kapsamında bulunan Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdiirilen TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, İzmir, Menderes ilçesi, Cumaovası Mahallesi, 984 ada 1, 985 ada 1, 986 ada 1, 987 ada 1 ve 988 ada 1 parsellere yönelik olarak hazırlanan ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun 06.11.2017 tarihli ve 2017/110 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; Belediye Hizmet Alanının Kat kat yüksekliğinin 4 kat olarak belirlenmesi ve plan notunun düzenlenmesine ilişkin itirazların kabul edilerek diğer itirazların reddine, neticede söz konusu parsellere yönelik Gelişme Konut alanı Emsal: 0.80; yençok;4 kat Belediye Hizmet alanı Emsal: 1.00; Ençok; 4 kat olarak imar planlarının onaylanmasına, karar gerekliliklerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına karar verildi.

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Kıcıman Mahallesi, 158 ada, 2 parsel üzerinde bulunan 58.826.00 Metrekare yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemi ve Belirli İstekliler Arasında İhale Usulü ile özelleştirmesine ilişkin, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve ihale Şartnamesi çerçevesinde yapılan ihale görüşmeleri sonucunda teklif sahiplerinden teklifler toplanmıştır.