Çiftlikköy Belediyesi Kelebek Çayırı’nda yer alan 5 bin 109 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. İşte detayları…

Yalova Çiftlikköy Belediyesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi Kelebek Çayırı mevkii 1403 ada 1 parselde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 5 bin 109 metrekarelik alana sahip olan arsa için 2 milyon 810 bin 5 TL isteniyor.

Arsanın ihalesi 26 Nisan 2017 günü saat 14:10’da yapılacak. İhale Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu’nda gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
A – Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak)
b) Kanuni ikametgâh belgesi,
c) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı (varsa telefon numarası, e-posta adresi)
d) Noter tasdikli imza beyannamesi,
B – Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
a) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2017 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
C – Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı,
b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
D – Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.
b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)