Trabzon Arsin’de yer alan 20 bin 77 metrekarelik arsa 20 milyon 77 bin TL’ye satışa çıkıyor…

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Arsin Güzelyalı mahallesi 147 ada 3 parselde yer alan 20 bin 77 metrekarelik arsayı satışa çıkarıyor. Arsanın ihalesi 8 Ağustos 2017 günü saat 14:30’da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) T.C. vatandaşı olmak veya T.C kanunlarına göre, Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe sahip olmak ve bunu belgelemek
b) Kanuni İkametgah belgesi,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
d) İhaleye katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküsü,
e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
g) İstek’liler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
h) Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı a, b, c, d, e, f, g, k, l, m, o’deki belgeler ve Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
i) Geçici ve Ek teminat olarak belirtilen bedelleri Belediyemiz veznesine ya da banka hesabına yatırarak aldıkları makbuzları veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
j) 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanname.
k) Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
l) İdari ve Teknik şartname bedeli 1.000,00- TL olup şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı,
m) Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.
n) Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, şartnamenin 10. Maddesine göre hazırlanarak ihale saatinden önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ilanda belirtilen saate kadar alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İstekliler İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye teklif verenlerden ihaleye katılmayanlar sundukları teklifler son teklif olarak kabul edilecektir.