Sultangazi Belediyesi kat karşılığı bina inşaatını 13 Temmuz’da ihaleye çıkarıyor…

Sultangazi Belediyesi, Uğur Mumcu mahallesi 2510 ada 8 parsel üzerinde kat karşılığı bina yaptırılması işini ihaleye çıkarıyor. Tahmini yatırım maliyeti 23 milyon 38 bin 374 TL+KDV olan işin ihalesi 13 Temmuz 2017 günü saat 11:00’da yapılacak.

Geçici teminat olarak 691 bin 151 TL istenen ihale Sultangazi Belediye Binası Encümen toplantı salonunda gerçekleşecek. İhale şartnamesi 100 TL karşılığında Sultangazi Belediyesi Fen İşşerri Müdürlüğü’nden temin edilebiliyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:
A) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi,
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
a- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin(a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D) İmza sirküleri,
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
G) İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge,
H) İhale tarihi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge,
İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu,
(Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin tahmini yatırım bedelinin %10’dan az olamaz).
J) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,
K) Teknik personel taahhütnamesi, (noter onaylı olması zorunludur.)
1) (1) Adet Şantiye Şefi, İnşaat Mühendisi veya Mimar (En az 5 yıl deneyimli)
2) (1) Adet Saha Mühendisi, İnşaat Mühendisi (En az 1 yıl deneyimli)
3) (1) Adet Makine Mühendisi, (En az 1 yıl deneyimli)
4) (1) Adet Elektrik Mühendisi, (En az 1 yıl deneyimli)
5) (1) Adet İş Güvenliği Uzmanı (En az C sınıfı belgeye sahip)
L) İhale dosyası satın alındığına dair belge.
M) Belediyemize borcu olmadığına dair belge
7 – TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:
Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.
7-1-İÇ ZARF:
İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a- Teklif mektubu (ekli örneğe uygun),
Teklif mektupları ile teklif formları Belediyemizce verilen örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
b- İç Zarfın Kapatılması:
Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp ve her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.
7- 2- DIŞ ZARF:
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
a- İç zarf,
b- Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri,
c- Noter tasdikli imza sirküleri,
d- Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname,
e- Geçici Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, (2886 sayılı Kanun’a uygun)
f- Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi, (Ortaklık sözleşmesinin noter tasdikli olması zorunludur.)
Dış zarfın kapatılması:
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak kapatılacaktır.