Sivas İl Özel İdaresi mülkiyetindeki 2 arsa 7 milyon 389 bin TL’den satışa çıkarılıyor…

Sivas Alibaba mahallesinde yer alan ticari alanlı 2 arsa 7.3 milyon TL’ye satışa sunuluyor.

Sivas İl Özel İdaresi mülkiyeti kendisine ait olan Sivas Merkez Alibaba mahallesi 3497 ada 2 parsel ve 3457 ada 2 parselde yer alan arsalarını satışa çıkarıyor.

Toplam 7 milyon 389 bin TL muhammen bedele sahip olan arsaların ihalesi 18 Temmuz 2017 günü 10:00 ile 10:15 saatlerinde Sivas Akdeğirmen mahallesi İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) İç Zarf (Teklif Zarfı)
b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)
c) Tebliğe esas ikamet belgesi,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,
e) İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,
f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
g) Sivas İl Özel İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işin hizasında belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.
h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)