Şanlıurfa Belediyesi 14.7 milyon TL değerindeki 3 arsasını 22 Haziran’da ihaleye çıkarıyor…

Şanlıurfa Büyükşehir Beleyesi Karaköprü mahallesinde yer alan 3 arsasını satışa çıkarıyor. Toplam 14 milyon 772 bin 890 TL istenen arsaların mevcut durumu boş olarak açıklandı.

Arsaların ihalesi 22 Haziran 2017 Perşembe günü 11:10 ile 11:30 saatleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

İhale şartnamesi 500 TL karşılığında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı’ndan alınabilir ya da ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,
b) Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini
f) Noter tasdikli imza sirkülerini,
g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,