Polatlı Belediyesi İstiklal mahallesinde konut ve AVM projesini kat karşılığı ihaleye çıkarıyor. İhale 20 Haziran’da yapılacak…

Polatlı Belediyesi Ankara Polatlı İstiklal mahallesinde kat karşılığı konut ve alışveriş merkezi inşaatını ihaleye çıkarıyor. 140080 ada 1 parselde hayata geçirilecek olan proje 40 bin 682 metrekare arsa, 81 bin 364 metrekare inşaat alanına sahip.

Muhammen bedeli 30 milyon 561 bin 837 TL olan işin ihalesinde Belediye’ye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı 50 bin TL’den başlayacak.

İhale 20 Haziran 2017 günü saat 15:00’da Polatlı Belediyesi toplantı salonunda yapılacak. İhale şartnamesi Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 3 bin TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için Ç/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)
B. Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
Ç.a) Özel hukuk tüzel kişileri için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,
b) Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait Ç/a ve Ç/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler,
D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri.
b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin D/a ve D/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
E. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,
F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
G. Şartname bedelinin ödendiğine dair belge,
H. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge,
I. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak düzenlenmiş iş ortaklığı beyannamesi vermesi,
İ. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
J. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
K. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (şartname ekinde sunulan) “Yer Gördü Belgesi”,
L. İdari şartnamenin eki örneğe ve 11 inci maddede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış, teklif mektubu,
M. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,
N. İsteklinin ISO-9001/2008, ISO-14001/2004, OHSAS-18001 kalite yönetim sistemlerinden en az birine sahip olduğunu gösteren belgeler ve belgelerin alındığı kurumlara ait akreditasyon evrakları noter tasdikli olacaktır.
Ortak girişim olması halinde pilot ortağın bu şartı sağlaması yeterlidir.
O. İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler (banka referans mektubu).
İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin (yapılacak olan konut ve alışveriş merkezi inşaatının) yaklaşık maliyetinin %50’sinden az olmaması gerekir.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir.
Ö. İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu tek işteki deneyimini gösteren sözleşmeye ilişkin iş bitirme veya iş denetleme belgesi; tek seferde en az 80.000 m2 inşaat yaptığına veya denetlediğine dair iş deneyimini gösteren belge
İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi istenmez.
P. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre,(bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı)
Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
Öz kaynak oranının (Öz kaynaklar/Toplam aktif) en az 0,15 olması,
Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlilik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
R. Teknik Personel Taahhütnamesi.