7 Eylül 2018 tarihli ve 30528 sayılı resmi gazetede Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan yeni düzenlemeye göre bazı parsellerde otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut kullanımına ait asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranına kadar azaltılabilecek

Otopark yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şöyle; “Genel Esaslar” maddesinde yer alan hükümlerden biri yürürlükten kaldırıldı. Otoparkla ilgili genel esasların yer aldığı “Otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlardan” şu hüküm yürürlükten kalktı:Taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen, binanın bodrum katında ve parselinde otopark yapımına engel olabilecek teknik bir zaruretin ilgili kamu kuruluşu ya da üniversitelerce düzenlenecek rapor dikkate alınarak idaresince tespit edilmesi. Bu paragrak yürürlükten kaldırıldı.Planlama ve Uygulama Esasları bölümünde yer alan Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları maddesinde değişiklik yapıldı. Eski ve yeni hükümleri şu şekildedir:Eski hüküm: Cephesi 9 metreden veya alanı 250 m2’den küçük olan parseller ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan parsellerde otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut kullanımına ait asgari otopark ihtiyacını en fazla %50 oranına kadar azaltmaya ilgili idaresi yetkilidir.Yeni hüküm: Cephesi 9 metreden veya alanı 250 m2’den küçük olan parseller ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan parsellerde otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut kullanımına ait asgari otopark ihtiyacı %50 oranına kadar azaltılabilir.İdarelerce belirlenecek usul ve esasların yer aldığı geçici maddeye yeni hüküm eklendi: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre uygulama yapılır.