Manavgat Belediyesi mülkiyeti kendisine ait konut alanlı 6 arsasını 4 milyon 177 bin TL’ye satışa çıkarıyor. Arsaların ihalesi 14 Haziran’da yapılacak…

Antalya Manavgat Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 6 arsasını satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsalar Ilıca mahallesi ve Yukarı mahallede yer alıyor.

Tamamı konut alanı arsalar için toplam 4 milyon 177 bin 461 TL isteniyor. Arsaların ihalesi 14 Haziran 2017 günü 10:00 ile 11:15 saatleri arasında Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

İhale şartnamesi Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve 200 TL karşılığında temin edilebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
– Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
– Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belge vermesi)
– Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
– Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
– Noter tasdikli imza sirküsü
– İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
– Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2017 yılında alınmış belge
– Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
– Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu
– Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek İhale Şartnamesi’ne ait ödeme makbuzunun aslı
– İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.
– Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.