Pendik Belediyesi Kurtköy 9169 ada 9 parselde yer alan 4 bin 337 metrekarelik arsasını satışa çıkardı.

Pendik Belediyesi Kurtköy 9169 ada 9 parselde yer alan 4 bin 337 metrekarelik arsasını satışa çıkardı. Pendik Kurtköy’de yer alan 4 bin 337 metrekarelik arsa 17 milyon 351 bin TL’ye satışa çıkarıldı.

İhalesi 10 Nisan’da yapılacak arsa için 520 bin 553 lira geçici teminat bedeli isteniyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgah belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.