Meram Küçük Aymanas kentsel dönüşüm projesi kat karşılığı inşaat işi 29 Mart’ta ihaleye çıkıyor…
Konya Meram Küçük Aymanas mahallesi kentsel dönüşüm projesi kat karşılığı inşaat yapım işi Meram Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılıyor.

Konya Meram Küçük Aymanas mahallesi 40355 ada 1 parsel ve 40356 ada 1 nolu parselde kayıtlı arsalar üzerinde hayata geçirilecek olan Küçük Aymanas mahallesi kentsel dönüşüm projesi 32 bin 329 metrekare inşaat alanına sahip.
177 adet konuttan meydana gelen Küçük Aymanas mahallesi kentsel dönüşüm projesinin inşaat maliyeti KDV hariç 25 milyon 863 bin 200 TL olarak belirlendi.

Küçük Aymanas kentsel dönüşüm projesi 29 Mart 2017 tarihinde saat 17:00’da Meram Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak. İhale şartnamesi Meram Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nde görülebilir ve 500 TL bedelle satın alınabilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
1. Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe.
2. Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı,
3. 2017 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından alınmış belgeyi,
4. Şirket ise kanıtlayıcı belgelerini,
5. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
6. Noter tasdikli imza sirkülerini,
7. Şartnamede belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi,
8. İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış yer görme belgesi,
9. Şartname ve eklerini itirazsız onayladıklarını gösteren belgenin bir sureti
10. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
11. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz.
12. Gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2017 yılında alınmış belgeyi,
13. İş bitirme belgesi: İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde en az Muhammen bedelin %30’u kadar gerçekleştirdiği işlere dair iş deneyim belgesi gerekmektedir. Yürürlükteki Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. İş bitirme belgesi hususunda 2886 sayılı yasada hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı yasa hükümleri geçerlidir.
14. İş ortaklarında, ortaklardan birinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması yeterli olacaktır.
15. İç zarf, (teklif mektubunu içerir)
B) Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
C) İhaleye katılacak olanlar tekliflerini 28.03.2017 tarihi en geç saat 17:00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) İç zarf, (teklif mektubunu içerir)
b) Geçici teminata ait makbuz, banka teminat mektubu veya Hazine bonosu. Banka geçici teminat mektupları süresiz ve limit içi olacaktır 2886 sayılı yasanın 26 ve 27 maddelerindeki şartları taşıyacaktır.