Körfez Belediyesi sanayi alanlı 30 bin 736 metrekarelik arsasını 26 Nisan 2017 günü ihaleye çıkarıyor. Arsa için 2.5 milyon TL isteniyor…

Körfez Belediyesi Barbaros mahallesi 2567 ada 1 parselde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 30 bin 736 metrekare büyüklüğe sahip olan arsa uygulama imar planlarında sanayi alanı olarak düzenlenmiş, motorlu toplu birlik binası nitelikli arsadır.

2 milyon 535 bin 720 TL istenen arsanın ihalesi 26 Nisan 2017 günü saat 10:00’da gerçekleşecek. İhale şartnamesi 15 bin TL karşılığında, mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebiliyor.

GERÇEK KİŞİLERDEN
Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.)
Dosya Bedeli Makbuzu (İhale Şartname bedeline ait makbuz)
İkametgâh
Nüfus cüzdan sureti
Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi
Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.
Yabancı İstekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

TÜZEL KİŞİLERDEN
Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır)
Dosya Bedeli Makbuzu (İhale Şartname bedeline ait makbuz)
İkametgâh
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (içinde bulunulan yıl tarihli )
Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi
Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi (Yetki Belgesi)
İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.
Yabancı İstekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)
Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı veya Noter tasdikli)
Ticari Sicil Gazete