Kocaeli Körfez’de yer alan 4 adet dükkan 26 Temmuz’da satışa çıkıyor. Dükkanların muhammen bedel toplamı 15.8 milyon TL olarak belirlendi…

Körfez Belediyesi Kuzey mahallesinde 4 adet dükkanı satışa çıkardı. Satışa söz konusu dükkanların fiyatları 15 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.

Dükkanların ihalesi 26 Temmuz 2017 günü 12:25 ila 12:40 saatleri arasında Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu’nda gerçekleşecek.

GERÇEK KİŞİLERDEN
A – İÇ ZARF
İsteklinin ihale için teklif mektubu.
B – DIŞ ZARF
Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.
İhale Şartname bedeline ait makbuz
Noter Tasdiklli İmza Sirküleri
Teklif Mektubunu havi iç zarf. (Mektup imzalı ve kaşeli olacak)
İkametgâh
İsteklilier adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirküleri.
Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi
Nüfus Cüzdanı Sureti.
Yabancı İstekliler için Türkiye’ de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)
Ortak gişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN
A – İÇ ZARF
İsteklinin ihale için teklif mektubu.
B – DIŞ ZARF
Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.
İhale Şartname bedeline ait makbuz
Noter Tasdiklli İmza Sirküleri
Teklif Mektubunu havi iç zarf. ( Mektup imzalı ve kaşeli olacak)
İkametgâh
Tüzel kişilerde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri verilmesi şarttır.
Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi
Ticari Sicil Gazete
Yabancı İstekliler için Türkiye’ de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)
Ortak gişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.