Konya Meram’da yer alan 180 bin 3 metrekarelik arsa 135 milyon TL bedelle satışa çıkıyor…

Meram Belediyesi Konya Meram Köyceğiz mahallesi 40682 ada 1 parselde yer alan 180 bin 3 metrekarelik arsa satışa çıkıyor. Arsa imar planında Yençok: 3 Kat E: 0.60 Mesken Sahası ile birlikte konut alanı içerisinde emsale esas alanın yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik bağımsız ticari birim alanında kalıyor.

Muhammen bedeli 135 milyon TL olan arsanın ihalesi 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 15:45’te Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
1 – Teklif Mektubu,
2 – Geçici teminat,
3 – Tebligat için adres beyanı,
4 – Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
5 – Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,
6 – T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),
7 – Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh belgesi,
8 – Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;
a. Noter tasdikli imza sirküleri,
b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,
d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
9 – Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi olup, istenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.