Kartal Yakacık mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 984 bin metrekarelik alana ilişkin imar planı askıya çıktı. Plan 26 Mayıs’ta askıdan inecek…

Kartal Yakacık mahallesi sınırları içerisinde yer alan 10057 Ada 7-8 No’lu Parseller, 10090 Ada 1 No’lu Parsel, 8049 Ada 1-2-3-4-5 Parsellere İlişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Söz konusu plan 27 Nisan 2017 ile 26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 30 gün boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak.

Proje alanının mülkiyet durumuna bakıldığında, 10090 ada 1 parsel arsa niteliğinde hisseli 12 bin 2,18 metrekare, 10057 ada 7 parsel tarla niteliğinde 2 bin 142 metrekare, 10057 ada 8 parsel bahçeliği kagir fabrika niteliğinde yüzölçümü 5 bin 23 metrekare olduğu görülmektedir. 8049 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller arsa niteliğinde olup toplam 964 bin 45 metrekaredir.

Planlama alanı birinci derece deprem bölgesinde kalıyor olup, alanda 1 adet un fabrikası, 1 ve 7 katlı 11 adet yapı yer alıyor. Yapılardan bir kısmı oturama uygun olmadığı için kullanmıyor.

PLAN NOTLARI
1) Bu plan, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.
2) Plan değişikliği onama sınırı; istanbul ili, kartal ilçesi, yakacık mahallesi, 10057 ada 7-8 no’lu parseller, 10090 ada 1 no’lu parsel, 8049 ada 1-2-3-4-5 no’lu parselleri içeren sınırdır.
3) Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan “konut+ticaret alanı” dır.
4) Planda konut+ticaret alanı fonksiyonlu a, b ve c simgeleriyle gösterilen adalarda meri plandan gelen inşaat alanı hesabına ek olarak 8000m² ek inşaat alanı ihtiyaç duyulan adada kullanılabilir, y ençok: 36 kattır. Bu alanlarda turizm tesisleri, otel yapılabilir. Taks:0.40 tır.
5) Bodrum katlarda otopark yapılabilir. Bodrum katlar iskana konu edilmesi halinde emsale dahildir.
6) Kot ile ilgili hususlarda planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
7) İski genel müdürlüğü’nün 20.03.2012 tarih ve 147666 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır. Bununla birlikte uygulama aşamasında iski genel müdürlüğünün uygun görüşü alınmadan inşaat ruhsatı verilemez. Dere ve taşkın alanları ile ilgili sorumluluk iski genel müdürlüğüne aittir.
8) Bu plan kapsamında, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, deprem yönetmeliği, iski yönetmeliği vb. İlgili yönetmelik hükümlerinde yer alan hususlar yerine getirilmeden inşaat ruhsatı verilemez. Bu yönetmeliklerin uygulanmasından ruhsatı verecek olan idare sorumludur.
9) Planlama alanı bütününde her türlü yapılar için ayrıntılı jeolojikjeoteknik etüd raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz.
10) Açıklanmayan hususlarda 1/1000 ölçekli kartal güneyi revizyon meri uygulama imar planı, uygulama imar planı hükümleri ve ilgili meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Maide KARADAĞ/Emlakmetrekare.com