Kahramankazan’da bulunan Kayı Termal Otel Kahramankazan Belediye Başkanlığından satışa çıkarıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kahramankazan’da bulunan Kayı Termal Otel satışa çıkarıldı. Otelin fiyatı 21 milyon 300 bin lira olarak belirlendi. 16 bin metrekare arsa alanı üzerinde konumlandırılan otelin yapı alanı ise 14 bin metrekare.

Kahramankazan Belediye Başkanlığından:

1 – Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kayı Mahallesi tapulamasına kayıtlı 1(bir) adet Termal Otel ve Arsası, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 – Satışı yapılacak taşınmazın mahallesi, cinsi, ada, parsel, yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.
3 – İhale 23.02.2018 Cuma günü saat 11.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.
4 – Taşınmaz bedeli peşin veya %50’si peşin kalan kısmı 2 taksitle (İdari Şartnamenin 10. Maddesinde belirtildiği üzere) tahsil edilecektir.
5 – İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
A – Gerçek Kişiler İçin
a – Teklif Mektubu
b – İkametgâh belgesi,
c – Nüfus cüzdanı örneği,
d – Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
e – İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı,
f – Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
B – Tüzel Kişiler İçin
a – Teklif Mektubu
b – Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicilinin kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ile imza sirküleri.
c – Ortak Katılım halinde ortaklık beyannamesi.
d – Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek
e – İstekliler teklifleri ile birlikte ulusal-uluslararası otel firmalarından birinin bahse konu gayrimenkulün üzerinde faaliyet göstereceğine dair iyi niyet mektubu
f – İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair taahhütname, söz konusu yapının mevcut haliyle gezilip, görüldüğünü ve yapının şartnameye uygun olduğunu kabul eder taahhütname yazısı,
İsteklilerin yukarıda yazılı belgeler ile Kazan Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden belge alıp ihale dosyasına koymakla yükümlüdür.
6 – Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne (0 312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri ve ¨ 500,00 bedel karşılığı İdari Şartnameyi almaları gerekmektedir.
7 – İstekliler ihale dosyalarını 23.02.2018 tarihinde saat 10.00’a kadar Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne (Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1) teslim etmelidirler.

1326/1-1