Yalova Kadıköy Belediyesi arsasını 3.9 milyon TL’ye satışa çıkarıyor. Arsanın ihalesi 28 Şubat’ta yapılacak…

Kadıköy Belediyesi 2386 ada 11 parselde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 4 bin 515 metrekare büyüklüğündeki arsa için 3 milyon 900 bin TL isteniyor.

Arsanın ihalesi 28 Şubat 2018 günü saat 14:00’da Kadıköy Belediye Başkanlığı- Kadıköy/Yalova’da yapılacak. İhale şartnamesi ücretsiz olarak görülebilir. Teklif vereceklerin ihale şartnamesini bin TL karşılığında Kadıköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin etmesi gerekiyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
A) İsteklinin tebligat adres beyanı,
B) Kanuni ikametgâh belgesi.
C) 2018 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi;
a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge,
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.)
c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D) İmza sirküleri vermesi;
a- Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri.
b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır.
G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir.