Kabataş Mart projesi olarak bilinen Kabataş Transfer Merkezi projesinin imar planı değişikliği onaylandı. Planlar 19 Ağustos’ta askıdan inecek…

Kabataş Taksim Füniküler Hattı’nın Kabataş İskelesi “Ulaşım Transfer Merkezi” Amaçlı Bağcılar-Kabataş Tramvayının, yapılması planlanan Tekstilkent-Kabataş Metrosunun, Çağlayan-Kabataş Metrosunun, karayolu toplu taşıma araçlarının, taksilerin, denizyolu hizmeti veren firmaların belli bir sistem içerisinde yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Bakanlık tarafından onaylandı.

Söz konusu plan değişikliği 21 Temmuz 2017 ile 19 Ağustos 2017 tarihlerinde askıya çıkarıldı. Plan 30 gün boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak.

Planda yapımı planlanan alanların inşaatı ve kullanımında deniz kirliliği ve sığlaşmaya neden olunmayacak, dolgu malzemelerinin çeşitli etkenlerle deniz içine yayılmak suretiyle sığlaşmaya ve kirliliğe sebebiyet verilmemesi için öncelikle anroşman ve beton perde gibi yapısal önlemler alınacağı, inşaat ve hafriyat sırasında parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik madde kullanılmayacağı belirtildi.

Plan notlarında belirtilen diğer hususlar şu şekilde;
– İnşaat aşamasında ve işletme dönemlerinde çevre değerlerinin korunması açısından, 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan “çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği”, “hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği”, “su kirliliği kontrolü yönetmeliği”, “atık yönetimi yönetmeliği”, “çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği” ve ilgili diğer yönetmeliklerde belirtilen hususlar yerine getirilecek ve diğer mer’i mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınacak.
– Projenin inşaat ve uygulama aşamalarında; seyir emniyeti, can, mal ve deniz güvenliğinin sağlanması açısından gerekli tedbirler alınarak gece ve gündüz uygun işaretlerle markalanacak.
– Bu plan kapsamında kalan ve kıyı kanunu ile kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikte belirtilen mevcut bulunan ve/veya yapılması planlanan kıyı yapılarına ait uygulama projeleri (gerekli etüt, hesap ve tüm teknik detayları ile birlikte) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra deniz yapılarının inşaatına başlanılacak, onaylı uygulama projesi bulunmayan deniz yapılarının inşaatına kesinlikle başlanılmayacak ve mevcut kısımlar gerekmesi halinde altyapı yatırımları genel müdürlüğünce onaylı uygulama projesine uygun duruma getirilecek.
– Bu plan kapsamında kalan ve kıyı kanunu ile kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikte belirtilen kıyı yapıları için; inşaatın bitimine müteakip ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığının ilgili genel müdürlüğünden “işletme izni” alınmadan faaliyete geçilemez.
– 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği inşai ve fiziki uygulamalar sırasında korunması gerekli herhangi bir kültür/tabiat varlığına rastlanılması halinde çalışmaların durdurularak ivedilikle en yakın mülki idare amirliğine veya müzesine veya il çevre ve şehircilik müdürlüğüne haber verilmesi gerekmektedir.
– İnşaat aşaması ve sonrasında ekolojik, hidrografik ve oşinografik dengenin bozulmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
– Plan kapsamında bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşımazlarda proje ve fiili uygulama yapılmadan önce Maliye Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. Söz konusu alanlar, kiralama süresi kadar kullanılacak ve kiralama süresinin sonunda bedelsiz olarak, her türlü borçtan ve taahhütten ari olarak Maliye Bakanlığı’na devredilecek.

Maide KARADAĞ/Emlakmetrekare.com