İzmir Defterdarlığı 12.4 milyon TL’ye Buca ve Menderes’te yer alan 3 arsayı satışa çıkardı…

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı Buca ve Menderes’te yer alan 3 arsayı satışa çıkardı. Arsaların ihalesi 28 Mart 2018 günü gerçekleşecek.

Buca Dumlupunar 8130 ada 1 parselde yer alan 2 bin 468 metrekarelik arsanın 1 bin 35 metrekaresi satışa sunuluyor. Ayrık nizam 4 kat konut alanına sahip olan arsa için 3 milyon 418 bin TL isteniyor. Arsanın ihalesi 10:30’da yapılacak.

Buca Tınaztepe 7361 ada 6 parseldeki 987 metrekarelik arsanın imar durumu ise “Buca Koop. Alanındaki emsal hesaplarında onama sınırı içerisindeki imar adalarının tamamının yüzölçümü esas alınarak Emax=2,35 ve hmax=serbest plan notu uygulanacaktır.” olarak belirtildi. Saat 11:00’da ihaleye çıkacak olan arsanın fiyatı 2 milyon 964 bin TL olarak belirlendi.

Menderes Özdere 1110 ada 2 parselde bulunan 9 bin 360 metrekarelik arsanın ise 7 bin 459 metrekaresi satışa çıkarılıyor. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde turizm alanında kalan arsanın değeri 6 milyon 354 bin TL belirlendi. Arsanın ihalesi 11:30’da gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.