İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurtköy’deki sanayi alanlı arsasını 18 milyon 11 bin TL bedelle 28 Haziran’da satışa çıkıyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Pendik Kurtköy’de yer alan Demirdöküm Fabrikası’nın hemen yanındaki arazisini satışa çıkarıyor. 4 bin 502 metrekare alana sahip olan arsada Bina Tecavüzü + 2 Adet Tank + Ürün Depo İşgali bulunuyor.

İmarda Büyük Sanayi Alanı’nda kalan arsa için 18 milyon 11 bin 160 TL isteniyor. Arsanın ihalesi 28 Haziran 2017 günü saat 13:00’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.

İhale şartnamesi bin TL bedelle Mesken Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.