İBB Kağıthane Merkez’de yer alan konut alanlı arsasını 1 milyon 435 bin TL’ye satışa çıkarıyor. İhale 31 Ocak’ta yapılacak…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kağıthane Merkez mahallesi 6807 ada 63 parselde yer alan 319 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor.

Konut alanlı arsa için 1 milyon 435 bin 500 TL istenirken, arsanın ihalesi 31 Ocak 2018 günü saat 13:00’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda yapılacak.

İhale şartnamesi 600 TL karşılığında Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ayrıca aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)