İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer Tarabya’da yer alan arsasını 3.5 milyon TL’ye satışa çıkardı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Tarabya’da 1618 ada 7 parselde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. Konut alanlı arsanın toplam büyüklüğü bin 193 metrekare olarak belirtildi.

Tamamı satılacak olan arsa için 3 milyon 581 bin 220 TL isteniyor. Arsanın geçici teminatı ise 107 bin 436 TL olarak belirlendi. Arsanın ihalesi 5 Nisan 2017 günü saat 13:00’da İBB Başkanlığı Encümen Salonu’nda gerçekleşecek.
İhale şartnamesi 600 TL karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü’nden alınabilir ya da ücretsiz de görülebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.