İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisinde olan Alibeyköy’deki arsasını 1.9 milyon TL’ye satıyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Eyüp Alibeyköy’de yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 364 ada 8 parselde bulunan arsa ticaret+konut alanlı olup tamamı boş durumda.

Muhammen bedeli 1 milyon 989 bin TL olan arsanın ihalesi 19 Temmuz 2017 günü saat 13:00’da yapılacak. İhale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda gerçekleşecek.

İhale şartnamesi Mesken Müdürlüğü’nden 600 TL’ye satın alınabilir ya da aynı yerden ücretsiz görülebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.