Hasdal Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlası’na ilişkin imar planı değişikliği onaylanarak askıya çıkarıldı…

Eyüp Güzeltepe mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hasdal ve Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlası’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım Planı ve 1/1000 ölçekli Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlası Alanı Uygulama İmar Planı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine Hakkında Kanunu, 644 sayılı KHK hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 4. Maddesine göre Milli Savuma Bakanlığı ile mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında imzalanan 04.06.2008 gün ve 3258 sayılı Protokol kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca onaylandı.
Plan 9 Mart 2017 ile 7 Nisan 2017 tarihleri arasında 30 gün boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Planlama konu olan alan 459 hektar alana sahip olup, içerisindeki parsellerin tamamı Maliye mülkiyetinde bulunuyor. Tescil harici alan yaklaşık 0,4 hektar olarak belirlendi.

Esenler ilçe sınırları içerisinde rezerv alan ilan edilen kısımda bulunan askeri kışlaların yeni konuşlanacağı alanlara ilişkin değişiklikler nedeniyle bu alana kışlaların modernizasyonu kapsamında ivedi yeni bina ve tesis yapılması planlanıyor. Bölgenin imar planının hazırlanması zorunlu hale geldiği için plan değişikliği yapıldı. Değişiklikle beraber 4 milyon 66 bin 886 metreakare alan askeri alan olarak, 12 bin 387 metrekarelik alan resmi tesis alanı olarak, 347 bşn 802 metrekare alan karayolu koruma alanı olarak, 165 bin 297 metrekare alan ise yola ayrıldı.

PLAN NOTLARI
1) Plan onama sınırı İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Güzeltepe mahallesi, Hasdal ve Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlalarını kapsamaktadır. Nazım imar planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.
2) Plan onama sınırı içersinde yer alan karayolları yol koruma kuşağının ilgili kurumca kamulaştırması yapılana kadar askeri alan kullanımı devam edecektir.
3) Askeri alanlar arasında bağlantı oluşturmak amacıyla yol geçişleri, uygulama aşamasında alanın topoğrafik yapısına göre plan değişikliği yapılmadan alttan veya üstten geçiş olarak yapılabilir.
4) Uygulamaya ilişkin hususlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenecektir.
5) Planlama sınırları içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve Millî Savunma Bakanlığı’nın uygun görüşleri alınmadan nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliği ve revizyonu yapılamaz.
6) Açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ile ilgisine göre yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve standartlar geçerlidir.

Maide KARADAĞ/Emlakmetrekare.com