Elazığ Defterdarlığı Hizmet Binası arsa karşılığı ihaleye çıkıyor. 730 günde tamamlanması öngörülen projenin ihalesi 14 Nisan’da gerçekleşecek…

Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Elazığ Sürsürü mahallesinde yapılacak hizmet binasına karşılık olarak Elazığ Şahinkaya’da 3 ayrı parselde yaklaşık 15 bin metrekarelik arsa verecek.

7 bin 360 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek olan Elazığ Defterlığı Hizmet Binası dosyasında mevcut avan projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesinde belirtilen malzeme kalitesi dikkate alınarak 12 bin 810 metrekare kapalı inşaat alanlı olarak yaşama geçirilecek.
Defterlik Hizmet Binası İnşaatına Karşılık Verilecek Arsalar

elazığ2

Arsa karşılığı inşaat ihalesi yükleniciye devri öngörülen taşınmazların bedeli olan 11 milyon 579 bin 257,80 TL ile yapılacak inşaata ilişkin uygulanacak proje bedeli arasındaki 818 bin 857,80 TL farka verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye ödenecek nakden ve peşin bedelin tespiti için Pazarlık Usulü ile 14 Nisan 2017 tarihinde saat 10:00’da Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü Makam Odası’nda ihale yapılacak.

Geçici teminat bedeli 3 milyon 473 bin 778,00 TL olan projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 730 gün olarak belirlendi.

İhaleye katılacak isteklilerin;
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik, mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgelerin,
b) Geçici teminatı (Tedavüldeki TL, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen süresiz teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak. Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz teminat olarak kabul edilecektir.
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,
d)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
f) Üzerinde ihale kalan müşteri taşınmaz dosyasında mevcut avan projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi ile teknik şartnamesinde cinsi, muhteviyatı ve özellikleri belirtilen malzeme kalitesi dikkate alınarak 12.810,00 m2 kapalı inşaat alanlı 4. Sınıf A Grubu Yapıya uygun Uygulama Projesini hazırlayacaktır.