Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Alaçatı’da yer alan avlulu evi 1 milyon 953 bin TL’ye satışa çıkıyor. Evin ihalesi 26 Temmuz’da gerçekleşecek…

İzmir Defterdarlığı Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Alaçatı’da yer alan evi 1 milyon 953 bin TL’ye satışa çıkarıyor. Geçici teminatı 585 bin 900 TL olan evi ihalesi 26 Temmuz 2017 günü saat 14:00’da yapılacak.

İhale Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında gerçekleşecek. İhale şartnamesi Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebiliyor.

İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme Malmüdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz) ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2017 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.