Çanakkale Belediye Başkanlığı Çanakkale Çan’da 10 arsa satıyor…

Çanakkale Belediye Başkanlığı Çanakkale Çan’da bulunan 10 adet arsayı satışa çıkardı. Büyüklükleri 1349 metrekare ile 10 bin 688 metrekare arasında değişen arsaların bedelleri 66 bin 120 lira ile 523 bin 743 lira arasında değişiyor.

Çan Belediye Başkanlığından:
1 – Mülkiyetleri Çan Belediyesine ait, Çanakkale İli, Çan İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan 2 ada, 110-111-115 parseller ile 199 ada, 595-598-601-604-607-612-615 nolu parsellerde bulunan 10 adet arsa 2886 Sayılı İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü (Artırma)” suretiyle ayrı ayrı ihale edilerek satışı yapılacaktır.
2 – Adı geçen arsaların satış ihalesi 06.02.2018 Salı günü saat 15.00’de Belediye Binası 3. Katta Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 – Satışı yapılacak olan Atatürk Mahallesinde bulunan 10 adet taşınmazın nitelikleri:

4 – İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
A – Gerçek kişilerden aranılacak şartlar;
a) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
b) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek
B – Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
C – Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. Ayrıca bu şartnameye uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir.
D – Gerçek, tüzel kişiler ve ortak girişimcilerde aranacak ortak şartlar;
a) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
b) Şartname alındı makbuzu
c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
d) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
5 – Adı geçen taşınmazın satış bedeli peşin ödenecektir.
6 – Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır.
7 – İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)
8 – İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Şefliğinden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250,00 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir. İhaleye katılacak olanların her taşınmaz için ayrı şartname almaları zorunludur.
9 – İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat 14:30’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
10 – İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
11 – 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.
12 – Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesinde bulunan 10 adet arsa satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları ilan olunur.
742/1-1