Çanakkale Belediyesi kat karşılığı inşaat işini ihaleye çıkarıyor. İhale 12 Temmuz’da gerçekleşecek…

Çanakkale Belediyesi Arslanca mahallesi 1298 ada 15 parselde yer alan bin 416,91 metrekarelik arsa üzerinde zemin kat ticaret+konut alanının projelendirilmesi ve kat karşılığı anahtar teslimi inşa edilmesi işini ihaleye çıkarıyor.

Tahmini bedeli 2 milyon 971 bin 825,59 TL olan işin ihalesi 12 Temmuz 2017 günü saat 14:00’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. İhaleye dair dosya 10 bin TL karşılığında Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebiliyor.

7 – İHALE TEKLİF ŞARTLARI:
Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanca Mahallesi, 1298 ada, 15 nolu parselde kayıtlı 1.416,91 m2. alana sahip arsanın üzerinde, Şartname ekindeki imar durumuna uygun olarak Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı (Bodrum Kat, Çatı arası, açık ve kapalı çıkmalar hariç) 1.416,91 m2 x 2,40 olmak üzere toplam inşaat alanı 3.400,58 m2 üzerinden teklif verilebilir. Kat adedi ve m2 inşaat alanı en fazla olarak belirtilmiş olup daha az katlı ve daha düşük m2.inşaat alanına göre de teklif düzenlenebilir. İstekli aşağıdaki şartları kapsayan teklif verebilecektir.
a) Mülkiyeti Belediyeye ait parsel üzerinde 1/1000 Uygulama İmar Planına uygun olarak ihale ile Emsal =2,40 yapılanma koşuluna sahip alanda “Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı”, yapı için teklif verilecektir.
b) Söz konusu parselde Emsal=2,40 yapılanma koşuluna sahip alanda, “ Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı”, fonksiyonuna sahip olup, bu şartlara uygun yapı yapılacaktır.
c) İhale şartnamesi Özel Teknik Şartname ile bir bütün olup, teklif ve projelerin hazırlanması aşamasında bu şartnamelerdeki hükümlere uyulacaktır.
d) Avan Proje:
Yapılacak olan yapının avan projesi de kullanım fonksiyonları belirtilerek, ihaleye esas teklif dosyasında bulunacaktır.
Binanın yapılanma koşullarındaki imar hatları ve yüksekliği en fazla olup bunları geçmemek üzere teklif verilecektir. Kat yüksekliği ve toplam inşaat alanı m2. si bu koşulların altında da olabilir. Bu durumda binanın fonksiyonelliği, kullanım özellikler, estetik görünümü ve çevresine uyumu gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.
Taşınmaza ait imar durumunu ve ölçülü krokisi bilgileri Çanakkale Belediyesince şartname eki olarak verilecektir. Şartname ekinde yer alan taşınmaza ait imar durumunu ve ölçülü krokisine uygun olarak avan projeleri çizdireceklerdir.
Avan proje 1/100 ölçekli olacaktır. Avan proje içeriğinde, kat planları, en az iki yönden görünüş ve kesitler, vaziyet planı (otopark düzenlemesi, varsa yaya aksları, peyzaj düzenlenmesi vb.)binanın çevresi ile üç boyutlu olarak görünümü, inşaatta kullanılacak malzemelere ilişkin mahal listesi, metrajlar, açıklama raporları, hangi dairelerin belediyeye verileceğine ilişkin kroki ve açıklama bulunacaktır. Hazırlanan avan proje teklif mektubu ile belirlenen tarihte idareye teslim edilecektir.
e) Mevcut imar durumuna ve şartnameye uygun olarak “Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı Projelerinin (Avan proje+uygulama projeleri) hazırlanması ve binanın yapımı için teklif verilecektir.
f) Avan projede mutabakata varılması durumunda uygulama projelerinde Belediye’ye ait alanlar fonksiyon olarak Belediye ile birlikte detaylandırılacaktır.
g) Yapılacak olan yapının projesi, asansörlü ve kaloriferli olarak yapılacaktır. Ayrıca Yangın Yönetmeliği, Özürlüler Yönetmeliği vb. standartlarına uygun projeler üretilecek ve yapım esnasında da belirlenmiş standartlara göre uygulama yapılacaktır.
h) “Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı”nın, ihale onay tarihinden itibaren kesin avan projelere uygun olarak maksimum 4 (dört) ay içinde yapı ruhsatına esas uygulama projeleri (Jeoteknik etüt raporu, zemin iyileştirme projesi, mimari, statik, betonarme, tesisat, elektrik, makine, peyzaj, çevre düzenleme vb) 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine göre hazırlanarak, Belediyeden ruhsatı alacaktır. Belediyece ruhsat işlemlerine ilişkin İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerindeki sürelere göre işlem yapılacaktır.
j) Uygulama Projeleri;
1) Sondajlı zemin etüt raporu,
2) Geoteknik etüt raporu ve zemin iyileştirme projesi,
3) Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, yeteri kadar görünüş, sistem ve nokta detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar ve idarece gerek görülen diğer detaylar-, çatı planları, otopark yerleşimi,
4) Statik proje: Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren kesit, detay, rapor ve hesaplar
5) Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporlar içeren, asansör projeleri ve hesapları
6) Tesisat projeleri: Havalandırma, soğutma, yangın, ısı ve ses yalıtım proje ve hesapları, kalorifer tesisatı ve hesapları ile her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını ve mahal listelerini
7) Binanın çevresi ile silüet ve üç boyutlu görünüşünü
8) 1/200 ölçekli peyzaj projesi
9) Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır.
Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır.
k) İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 4 (dört) ay içinde ruhsat alınacaktır.
l) İstekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yer teslimi yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır.
m) İhale konusu “Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı”nın inşaatın bitim tarihi yer tesliminden itibaren maksimum 18 (Onsekiz) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir.
n) İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı tarihtir.