Üsküdar Küçük Çamlıca’da yer alan 3 bin 66 metrekarelik arsanın imar planı askıya çıkarıldı. Planlar 17 Ağustos’ta askıdan inecek…

İstanbul Üsküdar’a bağlı Küçük Çamlıca mahallesinde 58 ada 1 ve 2 parselde yer alan arsanın imar planı askıya çıktı.

Söz konusu plan değişiklikleri, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 19 Temmuz 2017 ile 17 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde askıya çıkarıldı.

Sözü konusu 1 ve 2 parseller 11.07.2005 tasdik tarihli mer’i 1/5000 ölçekli “Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” nda; Günübirlik Tesis Alanında kalıyor.

3 bin 66metrekare alana sahip olan arsa 3. derece doğal sit alanında yer alıyor. Herhangi bir yapı ve ağacın bulunmadığı arsa mer’i 1/5000 ölçekli planda Günübirlik Tesis Alanı’nda kalırken öneri 1/5000 ölçekli planda Özel Eğitim Alanı olarak değiştirildi.

Bununla birlikte 58 ada, 1 ve 2 parsellerde önerilen özel okul alanı teklifi eğitim fonksiyonlarına ait çevre yapılaşma koşulları doğrultusunda, TAKS:0.35, KAKS:1.40 ve Yençok: 3 Kat (12 m)’dir. Bu yapılaşma koşulları; mer’i imar planında 1 ve 2 parselin komşuluğunda bulunan özel ilköğretim (59 ada, 1 parsel) ve özel ortaöğretim (788 ada, 15 parsel) alanının yapılaşma koşullarıyla da aynıdır.

Plan Teklifi
Planlama alanı olan 58 ada, 1 ve 2 parseller; Küçük Çamlıca Tepesinin Acıbadem Semtine bakan yamaçlarında bulunmaktadır. Bu bölge; İstanbul’un düşük yoğunluklu ve özgün yapılaşmasının yer aldığı önemli bir bölgedir.

Ülkemizdeki eğitim olanaklarının nitelik ve nicelik açısından artış göstermesi ve buna bağlı olarak kaliteli ve iyi eğitim veren kurumların artması, iyi eğitim almış nüfus oranında da artış sağlayacağı gibi, ülkemizin refahı, kültürel, sosyal ve bilimsel gelişiminde de önemli bir etken olacaktır.

Günümüzde yüksek sosyal ve teknik standartlarla donatılmış özel eğitim kurumları, eğitim kalitesini yükseltmektedir. Planlarda Eğitim Alanları için ayrılan alanlara zamanında yatırım yapılıp hizmete alınamaması okul ve derslik ihtiyacını doğurmaktadır. Burada özel eğitim alanları devreye girerek oluşan bu ihtiyaçlara kısmen de olsa cevap vermeye çalışmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı plan değişikliği teklifimize konu olan 58 ada, 1 ve 2 parseller, Günübirlik Tesis Alanından çıkartılarak Özel Eğitim Alanı olarak planlanmıştır. Özel eğitim alanındaki yapılaşma koşulları; TAKS:0.35, KAKS:1.40 ve Yençok: 3 Kat(12m)’dir ve kot 12m. imar yolundan alınacaktır.

Plan Notları

1) Plan Değişikliği Onama Sınırı, Üsküdar İlçesi, Küçük Çamlıca Mahallesi, 73 Pafta, 58 Ada, 1 ve 2 Parsel Sınırlarıdır.
2) Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisindeki Alan (73 Pafta, 58 Ada, 1 ve 2 Parsel); Özel Eğitim Alanıdır.
3) Özel Eğitim Alanındaki Yapılaşma Koşulları; TAKS=0.35, KAKS=1.40, Yençok=3Kat(12m)’dir ve Kot 12 m.’lik Yoldan Alınacaktır.
4) Özel Eğitim Alanındaki Bodrum Katlarda; Arşiv, Yemekhane, Konferans Salonu, Spor Salonu, Depo, Sığınak, Otopark vb. Yapılabilir.
5) Bodrum Katlar Çekme Mesafesi İçinde Yapılacaktır ve Kat Yüksekliği Maksimum 4.00 m’yi Geçemez.
6) İlgili Belediyesi ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca Onaylanacak Avan Projeye Göre Uygulama Yapılacaktır.
7) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Onaylanmadan Uygulama Yapılamaz.
8) Uygulama Aşamasında Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporları Hazırlanarak, Bu Raporlara Uyulacaktır.
9)Kamu Eline Geçmesi Gereken Alanlar (Yol vb.) Kamu Eline Geçmeden İnşaat Ruhsatı Verilemez.
10) Açıklanmayan Hususlarda Mer’i İmar Planı, Plan Notları ve Mer’i İmar Yönetmeliği Hükümleri Geçerlidir.

Maide KARADAĞ/Emlakmetrekare.com