Bursa Osmangazi’de günübirlik tesis alanlı arsa 4.6 milyon TL’ye satışa çıkıyor…

Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü, Bursa Osmangazi Altınova mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkardı. 7 bin 685 metrekare yüzölçümüne sahip olan arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında günübirlik tesis alanında kalıyor.

Muhammen bedeli 4 milyon 612 bin TL olan arsa için 1 milyon 153 bin TL geçici teminat ödenmesi gerekiyor. Arsanın ihalesi 11 Mayıs 2017 günü saat 10:30’da Uludağ Milli Emlak Müdürü odasında gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu
b) İkametgah ilmühaberi (İdaremizden temin edilebilir) ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir )
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname.
d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.
e) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan son 6 ay içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;
g) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.