Beylikdüzü Belediyesi Kavaklı’da yer alan arsasını 19 milyon TL bedelle 29 Haziran’da ihaleye çıkarıyor…

Beylikdüzü Belediyesi Kavaklı mahallesi 746 ada 1 parselde yer alan 12 bin 472 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. Konut alanlı arsada TAKS:030 Hmax: 3 kat E: 0.05, Hmax 4.50 olarak belirlendi.

Toplam 19 milyon TL istenen arsanın ihalesi 29 Haziran 2017 günü saat 10:30’da Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
A) Kanuni ikametgâh belgesi.
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D) İmza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.
G) Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun).
H) Yer Görme Belgesi.