Beylikdüzü Belediyesi Gürpınar 209 ada 9 parselde ve 1862 ada 3 parselde bulunan 10 adet dairesini satışa çıkardı.

Satışa konu olan daireler 104,85 metrekare ile 180,82 metrekare arasında değişen brüt alanlı ve 3+1 tipinde, bir adet daire ise 178,28 metrekare büyüklüğünde ve 5+2 tipinde belirlendi.

Dairelerin ihalesi 1 Mart 2018 günü 10:00 ile 12:15 saatleri arasında Beylikdüzü Belediyesi’nde yapılacak. Evlerin fiyatları 310 bin 860 TL ile 597 bin 238 TL arasında değişiyor.

İhale katılacaklardan istenen belgeler;
A) Kanuni ikâmetgâh belgesi.
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
C) Oda belgesi veya nüfus cüzdan sureti;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
f) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.
G. Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).
H. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
I. Yer Görme Belgesi.