Beylikdüzü Belediyesi Kavaklı mahallesinde yer alan arsasını 19 milyon TL’ye satışa çıkardı. Arsanın ihalesi 25 Temmuz’da yapılacak…

Beylikdüzü Belediyesi Kavaklı mahallesinde 746 ada 1 parselde yer alan arsasını satışa çıkardı. Muhammen bedeli 19 milyon TL olan arsanın ihalesi 25 Temmuz 2017 günü saat 14:00’da gerçekleşecek.

570 bin TL geçici teminat istenen arsanın ihalesi Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL adresinde yapılacak.

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
A) Kanuni ikametgâh belgesi.
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
a – Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
b – Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c – Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D) İmza sirküleri,
a – Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b – Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c – Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.
G) Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).
H) Yer Görme Belgesi.