Başiskele Belediyesi mülkiyeti kendisinde olan Soğuksu Tesis İşletmeleri ve Mesire Alanı 20 yıllığına kiraya veriyor..

Kocaeli Başiskele’de yer alan Soğuksu Tesis İşletmeleri ve Mesire Alanı, 20 yıl süreliğine kiraya verilmek üzere, Başiskele Belediyesi tarafından ihaleye çıkartılıyor.

Mülkiyeti Başiskele Belediyesi’ne ait olan Soğuksu Tesis İşletmeleri ve Mesire Alanı için aylık muhammen kira bedeli 9 bin TL+KDV olarak belirlendi.

Soğuksu Tesis İşletmeleri ve Mesire Alanı kiralama ihalesi Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince, 27 Nisan 2017 tarihinde Saat:14:00’da, Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü İhale Salonu’nda gerçekleşecek.

İhale ilan metni!

1 – İhalelerin Tarihi ve Saati : 27.04.2017 – Perşembe Günü Saat: 14.00
2 – İhalelerin Yapılacağı Yer : Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Cad. No:1 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İhale Salonu Başiskele/KOCAELİ
3 – İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü
4 – İhale şartnameleri : Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü – İhale Birimi Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.
Tel: 0 262 343 20 20
5 – Şartname Bedeli : 1.000,00 -TL.
6 – İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
1 – Dış zarf
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması
7 – Teklif mektuplarının en geç tabloda belirtilen ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8 – Kiralama şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyadaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Kiralama Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9 – İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr