Başakşehir Belediyesi konut ile konut ve ticaret alanlı iki arsasını toplam 16 milyon 22 bin TL’ye satışa çıkarıyor. Arsaların satış ihalesi 27 Nisan’da gerçekleşecek…

Başakşehir Belediyesi Başakşehir mahallesi 569 ada 11 ve 12 parsel ile Başak mahallesi 577 ada 8 parselde yer alan arsalarını satışa çıkardı.

Belediye 569 ada 11 ve 12 parselde yer alan 2 bin 270 metrekarelik konut alanlı arsası için 7 milyon 946 bin TL+KDV, 577 ada 8 parselde yer alan 2 bin 44 metrekarelik konut ve ticaret alanlı arsası için ise 8 milyon 76 bin TL+KDV istiyor.

569 ada 11 ve 12 parselde yer alan arsanın ihalesi 27 Nisan Perşembe günü saat 10:30’da, 577 ada 8 parselde yer alan arsanın ihalesi ise saat 11:30’da Başakşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:
– Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
– Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
d) İmza Sirküleri:
– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.
– Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun).
f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun).
g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.
i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.
Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.