Başakşehir Belediyesi toplam 16 milyon 22 bin TL değerindeki iki arsasını blok halinde satışa çıkarıyor. Arsaların ihalesi 12 Temmuz’da gerçekleşecek…

Başakşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 569 ada 13 parsel ile 577 ada 8 parseldeki arsalarını blok olarak satışa çıkarıyor.

569 ada 13 parselin muhammen bedeli 7 milyon 946 bin TL+KDV, 577 ada 8 parselin muhammen bedeli 8 milyon 76 bin TL+KDV olarak belirlendi. Blok olarak satılacak arsalar için ödenecek toplam tutar 16 milyon 22 bin TL+KDV olarak açıklandı.

Geçici teminatı 480 bin 660 TL olan arsalar konut ve konut+ticaret alanında kalırken, emsalleri 2 olarak belirlendi. Tamamı boş durumda olan arsalar toplam 4 bin 316 metrekare büyüklüğe sahip.

Arsaların ihalesi 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 10:30’da Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Adres Beyanı : Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
b) İkametgah Belgesi : Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:
• Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
• Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
d) İmza Sirküleri:
• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.
• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Teklif Mektubu : (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun).
f) Geçici Teminat : (2886 sayılı Yasaya uygun).
g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.
i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.
Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.