Avcılar Belediye Başkanlığı Avcılar Firuzköy’de yer alan 313 metrekare alanlı arsayı 1 milyon 723 bin liraya satıyor. İşte o ilan;

 

Avcılar Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU: 1- Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Avcılar Firuzköy Mahallesi 243 DO IIb pafta 310 ada 6 parsel sayılı 313.32 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz İmar Planında Konut + Ticaret alanında kalmakta olup, taşınmaz 1.723.260,00 TL muhammen bedelle, (Bu satışından doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) 2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale yoluyla Avcılar Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.
2 – SATILACAK TAŞINMAZ MALIN
İşin Adı : Arsa satışı
İlçe : Avcılar
Mahalle : Firuzköy
Niteliği : Arsa
İmar durumu tasdik tarihi : 24/05/2017
Pafta : 243DO IIb
Ada : 310
Parsel : 6
Parsel alanı : 313,32 m2
Tasdik Tarihi/Ölçeği : 1/1000
Meclis karar Tarih/No : 05.05.2017 tarih, 48 sayılı
Tapu Kaydı : 25.04.2013/7872 yev. (tapudaki takyidatlar bilgisi dosyasında mevcut)
Takdir Kom. Raporu : 03.08.2017 tarih, 55873207-752.01.03.E-3885/1455282 sayılı rapor.
Muhammen Bedeli : 1.723.260,00 TL
Geçici Teminat Miktarı %3 : 51.697,80 TL
İhale iştirak teminatı %5 : 86.163,00 TL
Encümen karar/no : 19/10/2017 tarih, 579 sayılı karar.
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü
İhale İlan Şekli : Gazete ilanı – Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu
İhale İlan Adedi : 2 defa
İhale tarih ve saati : 09/11/2017 tarih, Saat:10.00’da
Şartname ve ekleri : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 1.000,00 TL karşılığında temin edilecektir.
İlgili Mevzuat ve Tebliğler : 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa
İhale komisyonu
Toplantı yeri ve İhalenin
yapılacağı yer adresi : Belediye Encümeni, Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No:1/2 AVCILAR/İSTANBUL
3 – İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonara alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur.
A – Gerçek kişi olması halinde;
1.T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti ile İkametgâh belgesi, adli sicil kaydı. (veya e-Devletten alınan nüfus kayıt ve yerleşim yeri ve adli sicil kaydı belgeleri.)
2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.
3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)
4. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)
5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname,
6. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda alınmış belge.
7. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
8. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.
9. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
10. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.
11. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
B – Tüzel kişi olması halinde;
1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.
2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,
3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.
4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
5. Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
7. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)
8. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda alınmış belge.
9. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
10. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.
11. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.
12. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
C – Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
4 – İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.
5 – İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgâh sahibi olması gereklidir.
6 – İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, %3 geçici teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 09/11/2017 tarih, Saat 09.00’a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.
7 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun’un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.
8 – Bu iş için yapılmış ilan bedelleri satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.
9 – Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.
10 – İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
11 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 – İhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici teminatı bütçeye irat kaydedilecektir.
13 – İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.
14 – İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
İlan olunur.
9278/1-1