Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ve Muratpaşa’daki 3 arsasını 49 milyon 195 bin TL’ye satışa çıkarıyor…

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ve Muratpaşa’da yer alan akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanlı 3 arsasını satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsaların toplam muhammen bedeli 49 milyon 195 bin TL olarak belirlendi.

Arsaların ihalesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda gerçekleşecek. Kepez Yenidoğan’da yer alan 4 bin 783 metrekarelik arsa 5 Temmuz 2017 günü saat 14:00’da, Kepez Güneş mahallesinde bulunan 5 bin 549 metrekarelik arsa 6 Temmuz 2017 günü saat 14:30’da, Muratpaşa Yüksekalan’daki bin 719 metrekarelik arsa ise 7 Temmuz 2017 günü saat 11:00’da ihale edilecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
1) Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,
2) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
3) Noter tasdikli imza sirküleri,
4) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
5) Yabancı istekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
6) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,
7) Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
8) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
9) Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

TÜZEL KİŞİLERDEN:
10) Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
11) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
12) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
13) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
14) Yabancı istekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
15) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,
16) Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.