Ankara Kahramankazan’da yer alan 6 bin 838 metrekarelik arsa 1 milyon 94 bin TL’ye satışa çıkıyor. Arsanın satış ihalesi 12 Mayıs’ta gerçekleşecek…

Kahramankazan Belediyesi Saray mahallesinde yer alan hisseli arsasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. 3398 ada 2 parselde yer alan arsanın satılacak hissesi 6 bin 838 metrekare büyüklüğe sahip.

Muhammen bedeli 1 milyon 94 bin 147 TL olan arsanın ihalesi 12 Mayıs 2017 günü saat 11:00’da Kahramankazan Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) İkametgah belgesi,
b) Nüfus cüzdanı örneği,
c) Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
d) İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,
e) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g) Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname.